Katowice, ul. Kościuszki 18
+48 (32) 205 88 44
katowice.kosciuszki@fc.itaka.pl
Cel podróży
Wyjazd od
Powrót przed
Wylot z / wyjazd z
Wyżywienie
więcej opcji
Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU:

 

 1. Informacje ogólne

  1.1 Właścicielem strony internetowej www.kosciuszki18.katowice.pl jest Spółka Travel Center S.C. Barbara Kryżan, Wojciech Borczowski, z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-147, ul. Długa 55, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej nr 1721/2005, 1722/2005, REGON 120011315, NIP 676-228-86-81, działająca jako agent turystyczny, zwana dalej Kosciuszki18.katowice.pl. Prowadzimy Salon Firmowy Biura Podróży Itaka w Katowicach.

  1.2 Serwis Kosciuszki18.katowice.pl umożliwia Klientom dokonywanie rezerwacji oraz zakup wycieczek turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej.

  1.3 Prezentowane na stronach internetowych Kosciuszki18.katowice.pl ceny oraz informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  1.4 Kosciuszki18.katowice.pl nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych, stroną jest wyraźnie wskazany usługodawca, oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych usługodawcy. Przy udziale Kosciuszki18.katowice.pl dochodzi tylko do zawarcia umowy o świadczeniu usług turystycznych z organizatorem turystyki. Poniższe warunki dotyczą tylko świadczenia przez Kosciuszki18.katowice.pl usług pośrednictwa w usługach turystycznych organizatora i nie mają wpływu na jakość tych usług. Świadczenie usług, które należą do obowiązków organizatora nie jest przedmiotem umowy między Klientem a Kosciuszki18.katowice.pl. Za usługi te wyłączną odpowiedzialność ponosi organizator. Kosciuszki18.katowice.pl ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wykonanie, z zachowaniem należytej staranności, usług pośrednictwa.

  1.5 Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizatora dostępne są w postaci linka w miejscu wypełniania danych osobowych przez Klientów serwisu Kosciuszki18.katowice.pl i muszą zostać jednoznacznie zaakceptowane przez Klienta, również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych i w związku z tym staja się częścią umowy pośrednictwa, zawieranej przy udziale Kosciuszki18.katowice.pl.

  1.6 W gestii Klientów, rezerwujących a następnie kupujących usługi turystyczne za pośrednictwem Kosciuszki18.katowice.pl, jest posiadanie odpowiednich i aktualnych dokumentów umożliwiających odbycie podróży, w szczególności posiadających odpowiednio długi okres ważności paszport, wymagane przy wjeździe do danego kraju wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje. Pracownicy Kosciuszki18.katowice.pl w godzinach pracy biura obsługi Klienta oraz pod numerami telefonów (dostępne w serwisie Kosciuszki18.katowice.pl) udzielą podróżnym wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przepisów celnych, paszportowych, sanitarnych, dewizowych oraz wymaganych dokumentach w danym kraju.

 

 1. Zasady zakupu wycieczek

  2.1 Kosciuszki18.katowice.pljako agent turystyczny jest osobą uprawnioną do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi turystyczne.

  2.2 Należności za zakupione usługi turystyczne płatne są według warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizatora na rachunek Kosciuszki18.katowice.pl. Jako datę otrzymania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy.

  2.3 Korzystając z serwisu Kosciuszki18.katowice.pl Klienci akceptują niniejszy regulamin i ponoszą odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z serwisu.

  2.4 Korzystając z wyszukiwarki internetowej Klient określa parametry interesującej go usługi turystycznej, następnie, po wyświetleniu listy wycieczek spełniających podane kryteria, Klient wybiera jedną z nich.


  2.5 Rezerwacja za pomocą przycisku „zapytaj”

  Ta opcja pozwala na dokonanie rezerwacji bez natychmiastowego potwierdzenia miejsc. Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po potwierdzeniu ceny pracownik Kosciuszki18.katowice.pl skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli Klient potwierdza chęć uczestnictwa w wycieczce, zostają mu wysłane następujące dokumenty: Umowa oraz Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizatora. Klient może dokonać wpłaty przelewem, karta kredytową lub gotówką w siedzibie Kosciuszki18.katowice.pl (w godzinach pracy biura obsługi Klienta dostępnych w serwisie). Na podstawie wpłaty pracownik Kosciuszki18.katowice.pl potwierdza rezerwację Klienta, po czym wysyła Klientowi umowę, na podstawie której Klient odbiera na lotnisku bilety oraz ewentualne inne dokumenty przewidziane przez organizatora.


  2.5 Rezerwacja za pomocą przycisku „rezerwuj”

  Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji z jednoczesnym potwierdzeniem miejsc.

  Po zapoznaniu się z opisem wycieczki oraz ceną Klient przechodzi do formularza rezerwacji do którego należy wprowadzić prawidłowe dane wszystkich uczestników wycieczki w tym imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy, telefony kontaktowe oraz adres poczty elektronicznej. Następnie Klient przechodzi do płatności za dana usługę turystyczną klikając w przycisk „rezerwuj i przejdź do płatności”, gdzie Klient dokonuje wpłaty za usługę turystyczną wybierając jedną spośród dostępnych form płatności. Po weryfikacji rezerwacji przez pracownika Kosciuszki18.katowice.pl dokonywane jest potwierdzenie rezerwacji w systemie rezerwacyjnym organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji zawarta zostaje umowa między Klientem a organizatorem. Klient otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej Umowę oraz Warunki Uczestnictwa lub odbiera powyższe dokumenty w siedzibie Kosciuszki18.katowice.pl w godzinach pracy biura obsługi Klienta.

  W przypadku rozbieżności dotyczących zarezerwowanej wycieczki, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności miejsc lub świadczeń objętych ceną między rezerwacją założoną przez Klienta a ofertą dostępną w systemie rezerwacyjnym organizatora, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez pracownika Kosciuszki18.katowice.pl. Jeśli Klient zaakceptuje nowe warunki wycieczki pracownik Kosciuszki18.katowice.pl poinformuje Klienta o ewentualnych niedopłatach lub nadpłatach. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian w swojej rezerwacji, całość wpłaconych pieniędzy zostanie Klientowi zwrócona.

  2.6 Klient może również założyć rezerwację telefonicznie lub podczas wizyty w siedzibie Kosciuszki18.katowice.pl, wówczas pracownicy Kosciuszki18.katowice.pl udzielą wszelkich niezbędnych informacji bezpośrednio Klientowi.

  2.7 Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona oraz dane pozostałych podróżnych muszą zgadzać się z danymi zawartymi w dokumentach niezbędnych do podróżowania do danego kraju.

  2.8 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

   

 2. Odstąpienie przez Klienta od umowy, zmiany na rezerwacji, zmiany uczestników wycieczki.

  Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed wyjazdem odstąpić od zawartej przy udziale Kosciuszki18.katowice.pl umowy. Ewentualne opłaty z tytułu rezygnacji lub zmiany na rezerwacji wynikają z Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizatora. Odstąpienie od Umowy oraz zmiana rezerwacji lub zmiana uczestnika wyjazdu mogą być realizowane tylko przy udziale Kosciuszki18.katowice.pl. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Kosciuszki18.katowice.pl pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy bądź o chęci dokonania zmian na rezerwacji. Oświadczenie takie musi być wysłane do Kosciuszki18.katowice.pl pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (wiadomość musi być dostarczona do Kosciuszki18.katowice.pl w godzinach pracy biura obsługi Klienta) lub osobiście w siedzibie Kosciuszki18.katowice.pl.

 

 1. Obsługa posprzedażowa Klientów

  4.1 Kosciuszki18.katowice.pl informuje Klientów o wszelkich zmianach w usłudze turystycznej na podstawie informacji otrzymanych od organizatora.

  4.2 Na 48h przed wylotem Klient zobowiązany jest skontaktować się z Kosciuszki18.katowice.pl celem potwierdzenia godziny wyjazdu/wylotu.

  4.3 W każdej chwili w godzinach pracy biura obsługi Klienta Kosciuszki18.katowice.pl Klient może skontaktować się i uzyskać wszelkie informacje na temat zarezerwowanej wycieczki.

 

 1. Reklamacje

  Jeśli Klient nie jest zadowolony z jakości usługi zakupionej przez Kosciuszki18.katowice.pl, ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy składać na piśmie na adres organizatora wycieczki. Reklamację rozpatruje i odpowiada na nią organizator, na warunkach opisanych w warunkach uczestnictwa. To, że Klient zapłacił za usługę turystyczna kartą kredytową nie wpływa na zmianę stron stosunku zobowiązanego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi turystycznej, dlatego wszelkie ewentualne roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem usługi turystycznej powinny być kierowane do organizatora. Świadczenia usług, które należą do obowiązków danego organizatora nie jest przedmiotem stosunku umownego pomiędzy Klientem a Kosciuszki18.katowice.pl, za usługi te odpowiedzialność ponosi wyłącznie organizator. Kosciuszki18.katowice.pl ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wykonanie usługi pośrednictwa w usługach turystycznych z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli Klient ma zastrzeżenia co do jakości usług pośrednictwa świadczonych przez Kosciuszki18.katowice.pl powinien przesłać reklamację na adres Travel Center S.C. ul. Kościuszki 18, 40-048 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres katowice.kosciuszki@fc.itaka.pl.

 

 1. Ochrona danych osobowych i polityka prywatnosci

  6.1 Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta podczas dokonywania rezerwacji na stronie Kosciuszki18.katowice.pl, w siedzibie Kosciuszki18.katowice.pl lub telefonicznie są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

  6.2 Kosciuszki18.katowice.pl zobowiązuje się wykorzystywać dane uzyskane podczas procesu rezerwacji wyłącznie do celów realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Kosciuszki18.katowice.pl oraz nie przekazywać ich dalej osobom trzecim, chyba, że zaistnieje ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie.

  6.3 Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, wówczas Kosciuszki18.katowice.pl będzie wysyłał Klientowi informacje o charakterze handlowym, związanym bezpośrednio z działalnością Kosciuszki18.katowice.pl.

   

 2. Postanowienia końcowe

  7.1 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami tego regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  7.2 Kosciuszki18.katowice.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, które wynikają z faktu nie odbycia podróży w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Kosciuszki18.katowice.pl jak np. strajku pracowników linii lotniczych, pracowników lotnisk itp.

  7.3 Klient korzystając z usług świadczonych przez Kosciuszki18.katowice.pl akceptuje niniejszy regulamin.

  7.4 Kosciuszki18.katowice.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na stronie.

   

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacją regulaminu. Opublikowane na stronie informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego
Wykonanie KSI Media